Aktuálně

25. 05. 2021

Změna omezení návštěv v DS Nopova s účinností od 24.5.2021

Návštěvy probíhají denně od 13:00 - 18:00 hodin.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22.05.2021 s účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření, jsou omezeny návštěvy klientů v Domově pro seniory Nopova tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky,
že návštěvy:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
Uznány budou i testy prováděné u zaměstnavatele, ne starší 48 hod., ze kterých bude možné jasně identifikovat, že předložený test patří osobě, která si přeje návštěvu vykonat a bude mít razítko zaměstnavatele. 
                                                        
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 21 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

c) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SP uplynulo nejméně 21 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

d) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo

e) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,    
    
f) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová  opatření poskytovatele,
 Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.
 
Termín návštěvy si musíte nadále domlouvat u sociálních pracovnic.

Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese a má jej nasazený po celou dobu návštěvy.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Nopova, p.o. jsou:
  • Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění do domova při teplotě 37°C a více).
  • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivost předkládaných údajů.
  • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.

Termín návštěvy si musíte nadále domlouvat u sociálních pracovnic.