Povinně zveřejňované informace

Aktuální

Nabídka neupotřebitelného majetku 


Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 4 InfZ

 

 1. Název
Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace
 
 
 1. Důvod a způsob založení
Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace vznikla 30. 1. 2002 jako právní subjekt, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno.
Předmětem činnosti organizace je:
 1. poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství,
 2. poskytování pobytových služeb osobám s Alzheimerovou demencí, s ostatními typy stařeckých demencí, osobám po cévní mozkové příhodě a osobám s degenerativním onemocněním mozku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu anebo jsou příjemci plného invalidního důchodu – provozování domova se zvláštním režimem.
Organizace vykonává činnost domova se zvláštním režimem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. 
Organizace má jedno pracoviště – Nopova 128/96, Židenice, 615 00 Brno.
Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost.
 
 1. Organizační struktura
Schéma organizační struktury je ke stažení ZDE.
 
 1. Kontakty
        4.1 Kontaktní poštovní adresa
Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace
Nopova 128/96
615 00 Brno - Židenice
 
         4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace
Nopova 128/96
615 00 Brno - Židenice
 
          4.3 Úřední hodiny Pondělí – středa: 9.00 – 12.30 hod, 13.00 - 14.00 hod.
V jiném čase jen po předchozí telefonické domluvě.
 
          4.4 Telefonní čísla
+420 548 321 500

           4.5 Čísla faxu
              --------------
 
           4.6 Adresa internetové stránky
https://www.nop.brnods.cz/
 
           4.7 Elektronická podatelna (e-podatelna)
info@nop.brno.cz
 
           4.8 Další elektronické adresy
Datová schránka: euzkiv7
 
 1. Případné platby lze poukázat
Hotovostně: v podkladně organizace na adrese Nopova 128/96, Židenice, 615 00 Brno (po předchozí dohodě)
Bezhotovostně: číslo účtu organizace: 277203320217/0100
Další pokyny k platbě (variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol) jsou přidělovány zvlášť pro každou jednotlivou platbu.
 
 1. IČO
708 87 314
 
 1. DIČ
           ---
 1. Dokumenty
 2. 1 Seznam hlavních dokumentů
Zřizovací listina a jmenovací dekret ředitele organizace (dostupné v kanceláři ředitele, k dispozici kdykoliv po telefonické domluvě).
Výroční zprávy za jednotlivé roky (zveřejněny na stránkách organizace v sekci Zpráva o činnosti).
 
 1. 2 Rozpočet
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok jsou k dispozici na webu Ministerstva financí - http://monitor.statnipokladna.cz/2019/prispevkove-organizace/detail/70887314
 
 1. Žádosti o informace
Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě podání žádosti. Při vyřizování žádostí se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřená osoba sdělit pouze údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Žádost může být podána ústně nebo písemně (adresy a e-maily viz výše), a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 
Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí informace, lze podat odvolání k sociálnímu odboru Magistrátu města Brna.
 
Žádosti o informace jsou vyřizovány ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy. Pracovníci pověření poskytováním informací jsou ředitel organizace, zástupkyně ředitele.
 
 1. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, oznámení, návrhy a podněty či jiné dožádání mohou být podány písemně, ústně nebo v elektronické podobě, a to na kontaktní údaje, které jsou uvedeny výše (doporučujeme adresovat k rukám vedoucí sociální služby nebo vedoucí zdravotnického úseku). Stejně lze obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.
 
Ústní stížnosti, pokud nebudou vyřízeny ihned na místě, budou zapsány a dále chápány jako písemné.
 
Pracovníci pověření vyřizováním stížností, podnětů a oznámení jsou ředitel organizace, zástupkyně ředitele.
Ve vztahu k žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím platí, že žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která povinný subjekt žádá o informaci vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Žádost o poskytnutí informace se podává způsobem stanoveným výše. Z písemné žádosti musí být zřejmé:
a) kterému povinnému subjektu je určena;
b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.;
c) adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa).
 
V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 
Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:
a) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
b) u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
K podání žádosti o informace lze využít vzor žádosti.
 
         11. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (ust. § 16 zákona). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (ust. § 16a zákona) lze podat do 30 dnů od:
–   odkázání na zveřejněnou informaci (ust. § 6 zákona),
–   odložení žádosti (ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona),
–   sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (ust. § 17 odst. 3 zákona)
–   uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona nebo ust. § 14 odst. 7 zákona.
 
Odvolání i stížnost se podávají k sociálnímu odboru Magistrátu města Brna prostřednictvím ředitele organizace.
 
Ostatní rozhodnutí organizace:
Součástí rozhodnutí Domova pro seniory Nopova, příspěvková organizace je vždy také poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání ve správním řízení (z odvolání musí být zřejmé, kdo je činí, které správní věci se týká a co se navrhuje, písemné podání musí být vlastnoručně podepsané, odvolání zaslané elektronickou formou musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem).
 
Odvolání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky. Za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě předchozí, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Pokud podání nemá předepsané náležitosti, správní orgán vyzve účastníka řízení, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení.
 
Opravné prostředky lze podat na adresách uvedených výše.
 
         12. Formuláře
Vzor žádosti o poskytnutí informace dle zákona naleznete ZDE
 
         13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.
http://portal.gov.cz/portal/obcan/
 
         14. Předpisy
 
          14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 
Výše uvedené předpisy jsou přístupné dálkovým přístupem kupř. na www.zakonyprolidi.cz nebo http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ a k fyzickému nahlédnutí zpravidla v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, na obecním úřadě, kdy obce jsou v úředních hodinách povinny umožnit každému, kdo o to požádá, nahlížet do Sbírky zákonů.
 
           14.2 Vydané předpisy interní
Interní předpisy jsou dostupné na webové stránce https://www.nop.brnods.cz/v sekci Formuláře a dokumenty.
 
            15. Úhrady za poskytování informací
            15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 
Organizace je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace.

Sazebník úhrad 

Pořízení černobílých kopií na kopírovacím stroji nebo tisk z počítače: 

1 list jednostranný A4            5,- Kč 
1 list oboustranný A4             10,- Kč 
1 list jednostranný A3            10,- Kč 
1 list oboustranný A3             15,- Kč 
 
Pořízení barevných kopií na kopírovacím stroji nebo tisk z počítače: 

1 list jednostranný A4            13,- Kč 
1 list oboustranný A4             25,- Kč 
1 list jednostranný A3            25,- Kč 
1 list oboustranný A3             47,- Kč 


Náklady na opatření technických nosičů dat
 
1 ks CD                                  podle pořizovací ceny
1 ks DVD                                podle pořizovací ceny
1 ks USB flashdisk                podle pořizovací ceny
Jiný technický nosič dat       podle pořizovací ceny
 
Zaslání informace poštou
sazby dle sazebníku České pošty 
 
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování (hledání v archivu, výpisy z rozsáhlých spisů apod.)
Za první započatou hodinu 100,- Kč
Za každých dalších i započatých 15 minut 30,- Kč
Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
 
Úhrady jsou vybírány v kanceláři organizace na adrese jejího sídla v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku, nebo na bankovní účet povinného subjektu výše uvedený. 
 
Jiné náklady:
Zaslání listiny poštou (včetně kupř. dobírkovného): sazby dle sazebníku České pošty 
 
               15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Doposud nebylo předmětem přezkumu ze strany nadřízeného orgánu.
 
               16. Licenční smlouvy
               16.1 Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy.
 
               16.2 Výhradní licence
Výhradní licence povinný subjekt neposkytuje.
V roce 2018 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2017 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
 
              17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
V souladu s § 18 odst. 2) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je výroční zpráva součástí výroční zprávy organizace.
 

Mgr. Libor Matouš
ředitel organizace