GDPR


Základní informace o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016

Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození i fotografie určitého člověka.
Komu udělujete souhlas se zpracováním mých osobních údajů?
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem Domovu pro seniory Nopova, příspěvková organizace.
Nopova 128/96, Brno,  615 00, IČ:708 78 314
KS: Pr 19 vedená u Krajského soudu v Brně                        
Bankovní spojení: 27-7203320217/0100
Tel.:  548 321 500,    Fax:  548 216 001                
www.nop.brnods.cz   Mail: info@nop.brno.cz

Proč potřebujeme Váš souhlas?
Osobní údaje je možné zpracovávat na základě různých právních důvodů souvisejících s poskytováním sjednaných sociálních služeb. Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v souladu s platnými zákony. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.
 
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?
Souhlas se týká zpracování osobních údajů získaných z Vámi předaných nezbytně nutných informací, potřebných pro zajištění sociálních služeb. Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů udělujete pro případ, aby bylo možné Vás později kontaktovat pro případ potřeby, zajištění potřebné lékařské péče a podobné případy.
Vaše osobní údaje budou pouze v prostorách Domova pro seniory Nopova, příspěvková organizace.
Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky. 

Na jak dlouho tento souhlas udělujete?
Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu na dobu uvedenou v podepisované listině.
Po uplynutí této doby Vás můžeme o poskytnutí tohoto souhlasu požádat znovu. 
 
Můžete souhlas odvolat?
Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.
 
Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?
Výše uvedené nebudeme poskytnout jiným společnostem mimo kontrolních orgánů. Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci. 
 
Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?
V rámci mezí stanovených právními předpisy[1] maté právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. 
 
Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit. 
 
Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?
Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Níže uvádíme podrobnější kontaktní údaje.
 
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Tel.: +420 234 665 111
Web: https://www.uoou.cz
 
[1] Tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). 

Provozovani-kameroveho-systemu-v-DS-Nopova.docx